Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden
Studio Olivier B.V.

Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Door aanvaarding van de offerte van Studio Olivier accepteert de klant de algemene voorwaarden van Studio Olivier. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – ENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Studio Olivier: besloten vennootschap Studio Olivier, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 862809046.

Artikel 3 – DE OFFERTE/ OVEREENKOMST
3.1. De offerte is tot 15 dagen na offertedatum geldig. In de offerte wordt een volledige omschrijving gegeven van de te leveren product(en) en de daarbij behorende maten, materialen en werkzaamheden. Wanneer deze offerte onjuistheden bevat dient de klant dit direct te melden.

3.2. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en zullen, na goedkeuring van de klant, als meerwerk worden doorberekend.

3.3. De totale (koop)prijs wordt gespecificeerd en de verwachte levertijd wordt aangegeven.

3.4. De totaalprijs is inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.5. Na schriftelijk akkoord op de offerte en ontvangst van de aanbetaling gaat de productie van de opdracht van start.

Artikel 4 – RECHTEN EN PLICHTEN VOOR STUDIO OLIVER
4.1. Studio Olivier garandeert dat de verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van de vereiste zorgvuldigheid en vakmanschap.

4.2. Studio Olivier spant zich in om de gegevens die Studio Olivier voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

4.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Studio Olivier met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

4.4 Studio Olivier is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Studio Olivier en/of overige promotionele uitingen van Studio Olivier.

Artikel 5 – BETALING
5.1. Betreft het opdrachten onder € 7.500 exclusief BTW, dan zal de betaling als volgt geschieden:

– 75 % bij tot stand komen van de overeenkomst;
– 25 % uiterlijk 7 dagen na (op)levering, dan wel direct bij ophalen van de producten(en)

5.2 Betreft het opdrachten boven € 7.500 exclusief BTW, dan zal de betaling als volgt geschieden :
– 50 % bij tot stand komen van de overeenkomst;
– 40 % halverwege het project;

– 10 % uiterlijk 7 dagen na (op)levering, dan wel direct bij ophalen van de producten(en)

Artikel 6 – PRIJZEN
Studio Olivier kan de prijs na de totstandkoming van de overeenkomst doch voor aflevering niet verhogen, tenzij:

6.1. De prijsverhoging het gevolg is van door Studio Olivier op verzoek van de klant uitgevoerd meerwerk en de klant daarover van tevoren op de hoogte is gesteld.

6.2. De prijsverhoging het gevolg is van veranderingen in het BTW tarief en/of andere wettelijke heffingen.

6.3. De prijsverhoging het gevolg is van veranderingen in het materiaal of uitvoerwijze op verzoek van de klant en de klant daarover van tevoren op de hoogte is gesteld.

Artikel 7 – LEVERTIJD
7.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst, zal door Studio Olivier direct een indicatie van levering worden gegeven. In de regel hanteert Studio Olivier een levertijd van 2 tot 10 weken. Deze termijn is echter afhankelijk van ontwerp, product en de levertijd van leveranciers. Wanneer de productie is begonnen zal een definitieve leveringsdatum schriftelijk gecommuniceerd worden door Studio Olivier aan de klant.

7.2. Bij eventuele onvoorziene overschrijding van de levertijd wordt Studio Olivier een termijn gegund om alsnog te leveren met een maximum van 2 maanden of een termijn die nader schriftelijk is overeengekomen.

7.3. Bij overschrijding van de vernieuwde termijn heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zal de reeds gedane aanbetaling na overleg naar verhouding worden terug gestort.

Artikel 8 – LEVERING
8.1. De totaalprijs is exclusief levering tenzij uitdrukkelijk anders beschreven. Het laten leveren door Studio Olivier van de producten is mogelijk, hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht.

8.2. Studio Olivier neemt telefonisch of per mail contact op voor het maken van de bezorgafspraak. Wanneer deze afspraakbevestiging onjuistheden bevat dient de klant dit zo snel mogelijk te melden aan Studio Olivier. De klant is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om aflevering mogelijk te maken. Studio Olivier mag er van uitgaan dat de product(en) met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. In de offerte worden de maten van het bestelde product duidelijk beschreven en is het de verantwoordelijkheid van de klant dat het product binnen kan komen, alvorens Studio Olivier komt bezorgen. Wanneer afspraken omtrent bezorging door de klant niet nagekomen worden en er een nieuwe bezorgafspraak gemaakt dient te worden, heeft Studio Olivier het recht hieraan kosten te verbinden.

8.3. De klant is verplicht de geleverde product(en) onmiddellijk na ontvangst te controleren op beschadigingen. Bij goedkeuring dient de klant dit aan te geven. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de klant binnen 7 werkdagen na ontvangst, aan Studio Olivier worden gemeld.

Artikel 9 – MEERWERK
Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen ten laste van de klant. Meerwerk wordt berekend op basis van gewerkte uren, gebruikte materialen en eventuele vervoerskosten.

Artikel 10 – GARANTIE
10.1 Voor door Studio Olivier geleverde producten geldt uitsluitend garantie op constructieve fouten of nalatigheden welke voorkomen hadden kunnen worden. Op materialen of grondstoffen wordt geen garantie gegeven. Hout is een natuurproduct en kan altijd werken. Scheurvorming, kromtrekken en verkleuring van de geleverde producten ten gevolge van de inwerking van licht of klimaat omstandigheden zijn niet uit te sluiten en vallen niet onder de garantie.

10.2 Studio Olivier is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

10.3 Studio Olivier is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst – of omzetderving. Indien Studio Olivier, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan het product waardoor de schade is veroorzaakt.

10.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van de ondernemer zijn verricht – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt – indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

10.5 De klant is gehouden Studio Olivier te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zaken van de uitvoering van de overeenkomst tegen ondernemer mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant komen.

10.6 De klant is verplicht de producten na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Bij gebreken die later aan het licht komen en waarbij aanspraak op garantie kan worden gemaakt zijn de extra transportkosten voor rekening van de klant. De garantie geldt uitsluitend voor klachten die binnen 12 maanden na factuurdatum worden geconstateerd en schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld.

10.7 Indien de schade of het gebrek niet onder de garantie valt zijn de hiervoor gemaakte (reis)kosten voor rekening van de klant.

Artikel 11 – OVERMACHT
In geval van overmacht is Studio Olivier niet gehouden zijn verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, ziekte, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, inbraak, een niet tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, als ook lang- of kortdurende storing aan machines welke essentieel zijn voor de productie

Artikel 12 – INTELLECTUELE & INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
12.1 Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op door Studio Olivier geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De ondernemer garandeert niet dat de door klant aangeleverde tekeningen en foto’s voor een in opdracht gegeven “maatwerk opdracht” geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

12.2 Studio Olivier behoudt het eigendom van de aan de klant verkochte product(en) voor zolang de klant de volledige koopsom nog niet heeft voldaan. De klant wordt pas eigenaar van de gekochte product(en) als hij de koopsom volledig aan Studio Olivier heeft voldaan.

Artikel 13 – GESCHILLEN
13.1 Op iedere door de ondernemer in het kader van deze voorwaarden aangegane overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement dichtst gelegen bij de vestigingsplaats van ondernemer.